Anotace kroužků 2020-2021

 

JAZYKOVÉ KROUŽKY

 

Angličtina pro nejmenší

 

Místo:     SVČ, ZŠ

Čas:      termín konání bude určen dohodou vedoucího a účastníků

Cílová skupina:         3 – 5 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Angličtina (němčina, ruština) hrou nabízí dětem zábavný způsob, jak si tento jazyk v základu osvojit.

 

Cíl: Vytvořit u dětí pozitivní přístup k tomuto jazyku.

 


Angličtina 1

 

Místo:       SVČ, ZŠ

Čas:        15:00 – 16:00

Cílová skupina:         6 – 8 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Zábavnou formou seznamovat s jednotlivými oblastmi běžného života v daném jazyce.

 

Cíl: Vytvořit zájem o jazyk.

 


Angličtina 2

 

Místo:          SVČ, ZŠ

Čas:        16:00 – 17:00

Cílová skupina:         8 – 15 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Cílem je upevnění znalostí z předchozího kurzu a navázání na něj. Kurz bude zaměřen na rozšíření slovní zásoby tak, aby na konci kurzu byl účastník schopen psát text a porozumět čtenému textu a zahájit náslech.

 

Cíl: Prohlubovat zájem o jazyk.

 


Angličtina pro dospělé

 

Místo:          SVČ, ZŠ

Čas:         18:00.   – 19:00

Cílová skupina:         pro pokročilé

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Kurz bude zaměřen zejména na rozvoj konverzačních schopností účastníků, rozšíření slovní zásoby tak, aby byli na konci kurzu schopni domluvit se v běžných situacích a bez problémů dokázali konverzovat o běžných tématech

 

Cíl: Prohlubovat zájem o jazyk.
 

TECHNICKÉ A VZDĚLÁVACÍ KROUŽKY

 

Modelářský kroužek

 

Místo:        SVČ, ZŠ

Čas:         9:00 – 11:00

Cílová skupina:         od 8 do 27 let

Zvláštní podmínky:  modely a materiály na tvorbu modelu si zajistí účastník kroužku

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Cílem je naučit děti pracovat s různými materiály, nástroji a stroji a naučit účastníky vyrábět modely (domky, auta, letadla, vláčky atd.)

 

Cíl: Vyrobit si funkční nebo dekorativní model.

 

 Hasičský kroužek I.

 

Místo:                         Požární zbrojnice

Čas:                            16:30 – 17:30

Cílová skupina:         Děti od 5 do 15 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

-         Děti se jako mladí hasiči učí základům požární ochrany (hasební látky a jejich užití, prevence požárů, práce s ohněm jako pomocníkem člověka apod.)

-         Účastník se naučí používat počítač pro grafické aplikace, pro vytváření podkladů pro videokroužek, přípravu grafického návrhu místního časopisu a mnoho dalších počítačových aplikací, vedoucích k použití počítače jako pracovního nástroje pro vytvoření produktu.

 

Cíl: Naučit účastníky práce s počítačovými aplikacemi a zapojit účastníky do společné práce na vydávání časopisu, relací v kabelové televizi atd.

 

 


Novinářský kroužek

 

Místo:                         SVČ, ZŠ

Čas:                            17:00 – 18:00

Cílová skupina:         Děti od 10 do 15 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

V tomto kroužku si děti vyzkouší práci novináře, naučí se psát články a reportáže ze svého okolí.

 

Cíl: Děti se naučí tvůrčímu psaní

 

Příprava na příjímací zkoušky z českého jazyka

  

Místo:              ZŠ

Čas:                7:00 – 7:45

Cílová skupina:         Děti od 10 do 15 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl: Komplexní a cílená příprava na příjímací zkoušky.

 

Cíl: Děti se připraví na testy k příjímacímu řízení na střední školy a gymnázia.

 

 


Kroužek křesťanství a etiky

 

 Místo:                SVČ

Čas:                    14:00 – 14:45

Cílová skupina:         Děti od 6 do 15 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Seznámit děti zábavnou formou s křesťanstvím a jeho zásadami.

 

Cíl: Přiblížit dětem základy víry.

 


RUKODĚLNÉ A VÝTVARNÉ KROUŽKY

 

Keramika starší děti

 

Místo:                    dílna

Čas:                      16:00 – 17:00

Cílová skupina:          děti 7 – 15 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Cílem je naučit děti základním technikám zpracování hlíny, pochopení vlastností materiálů, technikám zdobení výrobků – glazury.

 

Cíl: Zhotovit si z keramické hlíny výrobek pro radost nejen sobě, ale i svým blízkým.

 
 

Keramika ml.děti

 

Místo:               dílna

Čas:                     15: 00 – 16:00

Cílová skupina:         děti 3 – 8 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Kroužek umožní tvůrčím způsobem strávit společný čas dětí a rodičů při keramické činnosti, čímž se prohlubuje jejich vzájemný vztah.

 

Cíl: Společná tvůrčí práce rodičů s dětmi, seznámení dětí se základy keramické práce s hlínou.

 

Šikovné ruce

 

Místo:                    dílna

Čas:                   15 :00 – 16:00

Cílová skupina ruce:   děti 7 – 15 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Zájmový kroužek zaměřený na výtvarnou a rukodělnou tvorbu.

 

Cíl: Naučit děti pracovat s různými materiály (textil, korálky, dřevo, plast, korek, papír, atd.) a vytvořit dárky pro své blízké.

 

Výtvarný kroužek

Místo:                        výtvarná dílna

Čas:                            16:45 – 17:45

Cílová skupina:         děti 6 – 15 let

Zvláštní podmínky:  skupiny budou rozděleny podle věku nebo podle schopností uchazečů

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Cílem kroužku je střídání různých výtvarných technik (tužka, uhel, křída, barevná pastelka, tempery, atd.).

 

Cíl: Vytvářet výtvarné práce.

 


Výtvarníček

Místo:                 dílna v SVČ

Čas:              16:15 – 17:15

Cílová skupina :          děti ve věku od 3 do 8 let

 

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Cílem kroužku je naučit děti zakládům kresby a malby.

 

Cíl: Vytvářet výtvarné práce.

 


Salon krásy

Místo:                   SVČ

Čas:             termín konání bude určen dohodou vedoucího a účastníků

Cílová skupina :        děti ve věku od 6 do 15 let

 

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Slečny se naučí nové módní trendy v oblasti účesů, líčení a oblékání.

 

Cíl: Naučit se nové módní trendy.

 

 
Kulinářský kroužek

 

Místo:                         kuchyně ve SVČ

Čas:                            16:00 – 18:00

Cílová skupina:         děti ve věku od 8 do 15 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Praktické vaření teplé a studené kuchyně přiměřené věku dětí, základy stolování a společenského vystupování.

 

Cíl: Cílem je seznámit děti se základními postupy v kuchyni tak, aby získané dovednosti mohly prakticky využít v osobním životě.

 


Kroužek deskových her

 

Místo:                      SVČ

Čas:                        14:30 – 15:30

Cílová skupina:         děti od 6 do 12 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Děti si kromě vlastní hry osvojí respektování pravidel a taktiku hry. Naučí se rychlému rozhodování a vyrovnání se s prohrou a chovat se fair play.

 

Cíl: Naučí se rychlému rozhodování.

 

HUDEBNÍ KROUŽKY

 

Pěvecký sbor

 

Místo:                         učebna v ZŠ

Čas:                            15:00 – 16:00

Cílová skupina:         děti ve věku od 5 do 15 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Činnost zájmového útvaru je zaměřena na dechová a hlasová cvičení, rytmická cvičení, hudebně-pohybovou činnost a zpěv sólový a sborový. 

 

Cíl: Naučit děti zpívat ve sboru a sólově, reagovat na pokyny sbormistra, vnímat doprovodnou hudbu.

 


Zobcová flétna

 

Místo:                         učebna v ZS

Čas:                            13:30 – 14:30

Cílová skupina:         děti  ve věku od 6-12 let

 

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl: hra na zobcovou flétnu má pozitivní vliv na psychiku a vlastnosti dítěte.                                                                                                                                                                                                                                                              Cíl: naučit děti hrát na hudební nástroj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

DRAMATICKÉ KROUŽKY

 

Divadelní kroužek

 

Místo:                         učebna v ZŠ, SVČ

Čas:                            16:15 -17:15

Cílová skupina:         děti ve věku od 6 do 15 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Cílem zájmového kroužku je rozvíjet schopnost dětí vyjadřovat se, naučit je správně artikulovat, pracovat s melodií hlasu, spojovat slova s pohybem a vyjadřovat se pantomimou, gesty a mimikou.

 

Cíl: Překonání ostychu a prezentace představení na veřejnosti.

 

Povídálek

 

Místo:                         SVČ

Čas:                            16:15 – 17:15

Cílová skupina:         děti od 3 do 8 let

           

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Kroužek bude zaměřen na procvičování správné výslovnosti a rozvoj jazykových dovedností.

 

Cíl: Zlepšení schopnosti vyjadřování dětí

 

TANEČNÍ KROUŽKY

 

 Cvičení pro nejmenší

 

Místo:                         ZŠ

Čas:                            15:00 – 16:00

Cílová skupina:         děti od 3 do 6 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Hlavním cílem je rozvíjení pohybových dovedností a podpora kladného vztahu k pohybu. Děti si zlepší motoriku v souladu s jejich výkonem - naučí se rytmizaci pomocí básniček a písniček.

 

Cíl: Děti se naučí propojit písně (básně) s pohybem.

 

DRAMATICKÉ KROUŽKY

 

Divadelní kroužek

 

Místo:                         učebna v ZŠ, SVČ

Čas:                            16:15 -17:15

Cílová skupina:         děti ve věku od 6 do 15 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Cílem zájmového kroužku je rozvíjet schopnost dětí vyjadřovat se, naučit je správně artikulovat, pracovat s melodií hlasu, spojovat slova s pohybem a vyjadřovat se pantomimou, gesty a mimikou.

 

Cíl: Překonání ostychu a prezentace představení na veřejnosti.

 

Povídálek

 

Místo:                         SVČ

Čas:                            15:15 – 17:15

Cílová skupina:         děti od 3 do 8 let

           

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Kroužek bude zaměřen na procvičování správné výslovnosti a rozvoj jazykových dovedností.

 

Cíl: Zlepšení schopnosti vyjadřování dětí

 

TANEČNÍ KROUŽKY

 

Cvičení pro nejmenší

 

Místo:                         ZŠ

Čas:                            15:00 – 16:00

Cílová skupina:         děti od 3 do 6 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Hlavním cílem je rozvíjení pohybových dovedností a podpora kladného vztahu k pohybu. Děti si zlepší motoriku v souladu s jejich výkonem - naučí se rytmizaci pomocí básniček a písniček.

 

Cíl: Děti se naučí propojit písně (básně) s pohybem.

 
 

Ministars - Roztleskávačky

 

Místo:                         tělocvična ZŠ

Čas:                            17:00 – 18:00

Cílová skupina:         děti ve věku od 10 do 15 let.

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Cílem tohoto kroužku je naučit děti vnímat hudbu a toto vnímání spojit s pohybem těla.

 

Cíl: Vytvořit kladný vztah k pohybu.

 

   

Cvičení s Dádou

 

Místo:                         SVČ

Čas:                            termín konání bude určen dohodou vedoucího a účastníků

Cílová skupina:         dospělí ve věku od 15 do 99 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Prostředek základní kondiční a rytmické gymnastiky

 

Cíl: pravidelné cvičení udrží účastnice v dobré fyzické kondici.

 

Jóga pro dospělé

 

Místo:                         tělocvična ZŠ

Čas:                            termín konání bude určen dohodou vedoucího a účastníků

Cílová skupina:         dospělí ve věku od 18 do 99 let.

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Kroužek jógy je zájmový útvar, který rozvíjí pohybové schopnosti se zaměřením na uvolnění a relaxaci těla i ducha, s důrazem na správné držení těla.

 

Cíl: Účastníkům jóga přináší odbourání stresu a přináší radost sobě i svému okolí.

 
 

Mažoretky – Stars, Minimažoretky, Růžičky, Solo-duo-trio

 

Místo:                                                tělocvična ZŠ

Čas:                                                   termín konání bude určen dohodou vedoucího a účastníků

Cílová skupina Minimažoretky:     15:00 – 16:00

Cílová skupina Stars:                      16:00 – 17:00

Cílová skupina Růžičky:                 17:00 – 18:30

Solo-duo-trio:                                   16.00 – 18:00

Zvláštní podmínky:                          kostým, boty a hůlku si hradí účastníci, stejně tak, jako dopravu a startovné na soutěžích

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Pravidelná zájmová činnost v pohybově-tanečním kroužku zaměřeném na základní pohybovou a taneční průpravu a gymnastická cvičení.

 

Cíl: Rozvoj motorických schopností a tanečních dovedností dětí s následnou reprezentací SVČ, ZŠ a Města Budyně nad Ohří.

 
 

SPORTOVNÍ KROUŽKY

 

Kin - ball +  aerobic

 

Místo:                         tělocvična ZŠ

Čas:                            15:00 – 16:00

Cílová skupina :        děti ve věku od 6 do 10 let

 

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Cílem kroužku je rozvoj osobnosti účastníků a jejich schopnost účasti v kolektivním sportu.

 

Cíl: Děti se naučí pravidla a hrát kin - ball.

 


Florbal

 

Místo:                                    tělocvična ZŠ

Čas:                                        termín konání bude určen dohodou vedoucího a účastníků

Cílová skupina:                    děti ve věku od 10 do 15 let

Zvláštní podmínky:              florbalovou výbavu (hokejku) si účastník zajistí sám

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Cílem kroužku je rozvoj osobnosti účastníků a jejich schopnost účasti v kolektivním sportu.

 

 Cíl: Děti se naučí pravidla a hrát florbal.

 

Tenis

 

Místo:                         tenisové kurty v Budyni nad Ohří, tělocvična v ZŠ

Čas:                            termín konání bude určen dohodou vedoucího a účastníků

Cílová skupina:         děti od 5 do 15 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Pravidelná zájmová činnost tenisového kroužku je zaměřená na technickou a taktickou přípravu hry tenis.

 

Cíl: Děti se naučí pravidla a hrát tenis.

 

Badminton

 

Místo:                         tělocvična v ZŠ

Čas:                            16:00 – 17:00

Cílová skupina:         děti od 8 do 15 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Pravidelná zájmová činnost badmintonového kroužku je zaměřená na technickou a taktickou přípravu hry badminton.

 

Cíl: Děti se naučí pravidla a hrát badminton.

 

 Bojová umění

 

Místo:                         tělocvična ZŠ, učebna SVČ

Čas:                            18:00 – 19:00

Cílová skupina:         děti ve věku od 6 do 12 let.

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Děti se naučí ovládat své tělo a ducha, zlepší si kondici, zvýší si sebevědomí a naučí se lépe ovládat a řešit konfliktní situace

 

Cíl: Neřešit konflikty silou, ale jiným způsobem.

 

 

   PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY

 

Poznáváme naše město a okolí

 

Místo:                         SVČ, činnost v terénu

Čas:                            termín konání bude určen dohodou vedoucího a účastníků

Cílová skupina:         děti ve věku od 6 do 15 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Kroužek bude zaměřen na různé turistické aktivity, jako jsou například cykloturistika, pěší turistika, vodáctví, inline atd.

 

Cíl: Pohyb v přírodě a poznávání turisticky zajímavých míst.

 

Poznáváme zvířátka

 

Místo:                         SVČ, činnost v terénu

Čas:                            16:15 – 17:15

Cílová skupina:         děti ve věku od 3 do 8 let

 

Anotace a výchovně vzdělávací cíl:

Děti poznají zajímavý svět živočichů na souši, ve vodě a ve vzduchu

 

Cíl: Kladný vztah k přírodě

 

 

 


Předchozí stránka: Zájmové kroužky SVČ DRAK pro rok 2020-2021
Následující stránka: Názvy tříd